Author Archives: VIDEX23

Tổng Công ty 28 đẩy mạnh sản xuất thích ứng với đại dịch

Dệt may là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng bởi đại dịch COVID-19...